แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อเครื่องดื่ม งานประเพณีเทศกาลออกพรรษาแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๕ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2022
ซื้อถ้วยรางวัล งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2022
ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ งานประเพณีเทศกาลออกพรรษาแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2022
เหมาเครื่องเสียง (จุดกองอำนวยการ) งานประเพณีเทศกาลออกพรรษาแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 12/10/2022
จ้างเหมาเครื่องเสียง เพื่อใช้ประกอบพิธีในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2022
ซื้อเครื่องไทยธรรม ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2022
ซื้อซื้อผ้าไตร ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2022
ซื้อดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่ ดอกไม้ถวายพระ และดอกไม้ประดับสถานที่ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2022
ซื้อผ้าประดับสีขาว สีเหลือง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2022
จ้างเหมาเครื่องเสียง ประเพณีไหลเรือไฟโบราณ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
ซื้อเครื่องดื่ม งานประเพณีไหลเรือไฟโบราณ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
ซื้อเครื่องดื่ม งานพิธีรำบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
ซื้อเครื่องไทยธรรม งานประเพณีไหลเรือไฟโบราณ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
ซื้อเครื่องไทยธรรม งานพิธีรำบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างเหมาจัดทำเครื่องบวงสรวง งานพิธีรำบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๕ 05/10/2022
ซื้อชื้อกะลามะพร้าวพร้อมฉนวนจุดไฟ งานประเพณีไหลเรือไฟโบราณ ประจำปี๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2022
ซื้อวัสดุจัดสถานที่ งานประเพณีไหลเรือไฟโบราณ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2022
ซื้อวัสดุจัดสถานที่ งานรำบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่