แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
จ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมเเซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 127 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารรกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.2 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 25 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างเหมาเครื่องเสียง งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างเหมาตกแต่งรถพร้อมต้นเทียนพรรษา ของเทศบาลตำบลธาตุพนม งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน บจ ๔๒๒๑ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๔๙ นพ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการเยี่ยมบ้าน (Home Visit) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นางสาวอุดม พรหมอารักษ์ บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ ๕ ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 13,7 จำนวน 3 ช่วง เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 จำนวน 127 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 25 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่