แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.1 จำนวน 44 คน ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.2 จำนวน 40 คน ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2022
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูรประจำเดือน มีนาคม 2565จำนวน23วันทำการ จำนวนนักเรียน 163 คน คนละ 21 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2022
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูรประจำเดือน มีนาคม 2565จำนวน23วันทำการ จำนวนนักเรียน 163 คน คนละ 21 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN One จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2022
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Tnk Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2022
ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิอินฟาเรด รุ่น K๓ PRO จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2022
จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน บจ ๔๒๒๑ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2022
ซื้อเติมผงเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2022
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๔๘๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2022
จ้างทำป้ายจราจร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่