แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือโดยสาร (โป๊ะเรือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน บจ 4221 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
ซื้อสายไฟ ขนาด ๒x๔ VAF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
ซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลธาตุพนม(พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลธาตุพนม (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๗๘,๔๒๐-๖๓-๐๐๗๙ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
จ้างปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย(งานซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณบ่อกำจัดขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2022
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2022
จ้างจัดทำเรือไฟ โครงการจัดทำเรือไฟเข้าประกวดที่จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
จ้างเหมาจัดทำซุ้มวิถีคนทำเรือไฟ โครงการจัดทำเรือไฟเข้าประกวดที่จังหวัดนครพนมประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. หมู่ 1 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยขลิบทอง หมู่ ๑ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่