แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อซื้อยางล้อหน้ารถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๔๙ (ส.๕) พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท์องค์ราชัน ราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการบ้้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ผู้ยากไร้ รายนายอภิเดช แสนเยีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2021
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๕ ๐๐๕๘ , ๔๒๐ ๕๕ ๐๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2021
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-4845 นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ตามโครงการประชาคมแผนชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการประชาคมแผนชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการประชาคมแผนชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประเภท ชุดฆ่าเชื้อ แว่นตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประเภท หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ คลอรีน ถุงมือ แอลกอฮอล์ สายยางน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2021
ซื้อเครื่องไทยธรรม งานพิธีน้ำสรงพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
จ้างเหมาจัดทำดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่ที่วางสักการะ ดอกไม้ถวายพระ และพวงมาลัยกรงานพิธีสรงน้ำพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยอัดท้าย ทะเบียน ๘๐ - ๖๕๗๒ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์จัดทำสื่อนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2021
จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้) ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรเรียนอนุบาลศรีโคตบูร 26/04/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่