แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.ความยาวไม่น้อยกว่า 199.00 ม. หมู่ที่ 13 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 ต.ธาตุพนม อ.ธาตพนม จ.นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ซื้อทราย จำนวน ๒๐ คิว เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้่ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อสีและอุปกรณ์ทาเส้นสัญลักษณ์จราจรในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อสีและอุปกรณ์ทาเส้นสัญลักษณ์จราจรในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโรงเรียนศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อจัดชื้อน้ำดื่มชนิดขวดเล็ก ขนาด 600 มิลลิลิตรจำนวน ๘๐ แพ็ค และขวดใหญ่ ขนาด๑,๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน๑๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อจัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ซื้อจัดชื้อหลอดไฟ แอลอีดี ๑๐๕ วัตต์ หลอดแสงจันทร์ ๒๕๐ วัตต์ ขั้วหลอดแป้นเกลียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 25 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อขออนุมัติชื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ รายล่ะเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อขออนุมัติชื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ รายล่ะเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่