แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๔๘๔๕ นพ. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.1 ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 42 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.2 ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 27 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ของ โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
ซื้อเครื่องไทยธรรม งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
ซื้อวัสดุอื่นๆ งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑๐ รายการ โครงการสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุริโย หมู่ที่ 4 ความกว้าง 8 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,605 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดอนกลางทัศนา หมู่ที่ 5,7 ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/12/2022
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
ซื้อวัสดุอื่นๆ โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์จัดทำสนาม โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
จ้างทำปฏิทิน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2022
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่