แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท แผ่นเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2021
จ้างซ่อม/ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๗๔ , ๔๒๐-๕๙-๐๐๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน บจ ๔๒๒๐ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและป้ายอิงเจ็ท เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุพนม และนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2021
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2021
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2021
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดิ่ม ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) มื้อละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ 1 ชุด ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2021
จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 176 คนๆละ 20 บาท จำนวน 18 วัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 55 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 55 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่