แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดชื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุพนม ไตรมาส 3/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ซื้อน้ำยาพ่นกำจัดแมลงรบกวน จำนวน ๑๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-63-0078 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๗๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 44 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 26 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
ซื้อเครื่องไทยธรรม งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
ซื้อธงทิว งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ธงชาติ ,ธงตราสัญลักษณ์ (ร.๑๐) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
ซื้อวัสดุอื่นๆ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศพด.2 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่