แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2022
กระทง วีไอพี (จากวัสดุธรรมชาติ) งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ อัน 04/11/2022
จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมเวที งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
จ้างเหมาประกอบอาหาร งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
จ้างเหมามหรสพและศิลปวัฒนธรรม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
ซื้อชะลอมไม้ไผ่พร้อมตะเกียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
ซื้อซื้อมงกุฎและสายสะพาย งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
ซื้อธงทิว โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
ซื้อพลุดอกไม้ไฟพร้อมจุด งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
ซื้อวัสดุจัดเตรียมสถานที่ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
ซื้อวัสดุอื่นๆ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
ซื้อสายไฟฟ้า งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
เหมาจัดทำป้ายไวนิล งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ 04/11/2022
จ้างเหมาเครื่องเสียง งานแข่งขันกีฬาเปตอง ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2022
ซื้อเครื่องดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2022
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการกีฬาเปตองต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2022
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2022
จ้างจ้างอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2022
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูรประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษา รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๔๙ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่