แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 23 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ เทศบาลตำบลธาตุพนม ราย นางศรีเมือง กิวิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ เทศบาลตำบลธาตุพนม ราย นางสาวมาลี วงษ์ขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ เทศบาลตำบลธาตุพนมราย นายชูศักดิ์ ศาสตร์เจริญ หมู่ ๒ ตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2022
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2022
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและทุกกลุ่มวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง ทะเบียน ตค. ๑๔๙ นครพนม(เปลี่ยนยางรถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท โคมไฟถนน LED ขนาด ๑๐๐ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภท ชุดหมี สีกรมพร้อมปักข้อความงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2022
จ้างเหมาตบแต่งรถขบวนแห่พระประธาน งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะ D - MAX ทะเบียน ๘๘๕๗ นครพนม (เปลี่ยนยางรถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารขนาด ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือน เมษายน 2565 จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่