แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
ซื้อเครื่องดื่ม โครงการสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ๖๑๐๔ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2021
จ้างจัดทำปฏิทิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔(เหมาจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2021
ซื้อเครื่องดื่ม โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2021
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2021
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์จัดทำสนาม โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในชุมชนประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2021
จ้างเหมาเครื่องเสียง งานวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2021
ซื้อเครื่องไทยธรรม (ผ้าไตร) จำนวน ๑๐ ผิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2021
ซื้อผ้าสีขาว ผ้าสีเหลือง ผ้าดิ้นทอง เพื่อใช้ในงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2021
จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2021
เช่ารถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่