แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๔๙ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2021
ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลธาตุพนม และลำดับเลข ๐๐๑-๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2021
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2021
จ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ตามโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ตามโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ๑,๒ สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ๑,๒ สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๓/๒๕๖๔ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2021
จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ ตามโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน มิถุนายน จำนวนนักเรียน 156 คนๆละ 20 บาท จำนวน 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่