แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2022
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน บจ 4220 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2022
ซื้อยางรถดับเพลิง ทะเบียน ๘๐ - ๔๕๑๔ นครพนม (พร้อมเปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
ซื้อโซ่คู่ จาระบี ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร จำนวนนักเรียน 142 คน คนละ 21 บาท จำนวน 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2022
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ งานโครงการประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ตำบล จำทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2022
จ้างเหมาจัดทำวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการประชุม ตามโครงการประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ถุงดำ โซดาไฟฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2022
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2022
ซื้อธงสัญลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 23 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ เทศบาลตำบลธาตุพนม ราย นางศรีเมือง กิวิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ เทศบาลตำบลธาตุพนม ราย นางสาวมาลี วงษ์ขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ เทศบาลตำบลธาตุพนมราย นายชูศักดิ์ ศาสตร์เจริญ หมู่ ๒ ตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2022
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่