แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อเครื่องถวายพระอุปคุต ในขบวนอันเชิญพระอุปคุต งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2023
ซื้อวัสดุอื่นๆ งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ งานนัมสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
จ้างเหมาเครื่องเสียงท่าเทียบเรือท่าข้าม (ทางขึ้นและทางลง) งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
จ้างเหมาจัดทำตั๋วเรือโดยสารท่าเทียบเรือ งานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๕๗๒๘ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2023
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภท รองเท้าบูท ผ้ากันเปื้อน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท ไม้กวาดทางมะพร้าว ถุงขยะดำ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
จ้างเหมาเครื่องเสียง งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
ซื้อซื้อขนม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๔๘๔๕ นพ. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.1 ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 42 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.2 ประจำเดือนมกราคม 2566 จำนวน 27 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ของ โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่