แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อดอกไม้ โครงการจัดงานรำลึกวันพระธาตุพนมล้ม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 51 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.2 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูรประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2022
จ้างเหมาเครื่องเสียง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2022
ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน ๑๐ ชุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2022
ซื้อผ้าไตร จำนวน ๑๐ ชุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๔/๒๕๖๕ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2022
จ้างเหมาจัดทำชุดอาหารว่าง จำนวน ๖๐๐ ชุด งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
ซื้อเครื่องดื่ม จำนวน ๗ รายการ งานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน ๑๐ ชุด งานถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
ซื้อดอกไม้สด ประดับตกแต่งสถานที่วางต้นเทียนพระราชทาน งานพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
จ้างเหมาจัดทำชุดอาหารว่าง จำนวน ๖๐๐ ชุด งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๔๙ นพ. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 51 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๓/๒๕๖๕ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่