แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บฉ ๖๒๑๗ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2021
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน/ชนิดติดผนัง ระบบ Inverter ชนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู(พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2021
ซื้อถังแก๊ส เพื่อใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2021
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อผู้บริหารและพนักงานเทศบาลพร้อมตำแหน่งแบบแผ่นทองเหลืองกัดกรด ขนาด ๑๐ ๔๐ ซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2021
ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน LED พร้อมติดตั้ง ทรงแค็ปซูล รุ่น ๒๐๐๐L จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 47 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2021
จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 165 คน จำนวน 18 วันๆ ละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2021
จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวนนักเรียน 165 คนๆละ 20 บาทจำนวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่