แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดทำแบบแจ้งและตอบรับการแจ้งฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2022
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2022
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ 08/02/2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๕-๐๐๕๕, ๔๒๐-๕๕-๐๐๕๖, ๔๒๐-๕๕-๐๐๕๗ และ ๔๒๐-๕๕-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อเครื่องถวายพระอุปคุต งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อซื้อรถเข็นชนิดนั่งและรถเข็นหัดเดินสำหรับคนพิการ ตามโครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อวัสดุจราจร ประเภท สีน้ำมัน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูรประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2022
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2022
ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๒/๒๕๖๕ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.1 จำนวน 44 คนประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.2 จำนวน 40 คน ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
ซื้อเครื่องดื่ม โครงการสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่