แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
จ้างเหมาเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม ในวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพรัอมโครงเหล็ก งานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง (เบรกเช้า-บ่าย) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและและนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม ในวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม ในวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2021
ซื้อจัดซื้อเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ตามโครงการมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2021
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ./ผ.ถ.๑/๖)งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2021
จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2021
จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง , หนังสือคู่มือประชาชน เก่ี่ยวกับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
จ้างจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 55 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม2 ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ตามโครงการอาหารวัน ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร จำนวนนักเรียน 176 คน จำนวน 23 วันๆ ละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างเหมาจัดทำแบบพิมพ์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2021
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2021
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2021
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่