แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2021
ซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ผลิตสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2021
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันรำลึกพระธาตุพนมล้ม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2021
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ ,ผ้าประดับสีฟ้าและสีขาวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2021
ซื้อจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2021
ซื้อโคมไฟถนน LED ขนาด ๑๐๐ W. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
จ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หนังสือนิทาน ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หนังสือนิทาน ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน(สำเร็จรูป) ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร จำนวน 164 คนๆละ20บาทจำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
จ้างเหมาจัดประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 47 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่