แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน ๘๐ - ๔๖๘๒ นครพนม 29/01/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 55 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 55 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มแบบประเมินพัฒนาการ ตามโครงการการประเมินคุณภาพ (วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฐานการเรียนรู้ ตามโครงการเดินทางไกลและเข้าฐาน ลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๔/๒๕๖๔ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2021
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำและอาคารเรียน ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุต่อเติมซ่อมแซมภายในอาคารเรียน ตามโครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำและอาคารเรียน ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุทำรั้วโรงเรียน ตามโครงการจัดทำป้ายโรงเรียนและจัดทำรั้วโรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2021
ซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประเภทสีน้ำมัน สีรองพื้นกันสนิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐ - ๔๘๔๕ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2021
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เก็บผลงานเด็ก ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เก็บผลงานเด็ก ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2021
ซื้อโซฟารับแขก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่