แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถขนขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๕๗๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2023
ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
ซื้อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยแหล่งเรียนรู้เสริมปัญญา (BBL) ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2023
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางงวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๔๙ นครพนม จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2023
ซื้อวัสดงานบ้านงานคร้ว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2023
จ้างเหมาเครื่องเสียง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
จ้างเหมามหรสพและศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ซื้อกระทงลอย วีไอพี (จากวัสดุธรรมชาติ) งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ซื้อธงทิว งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ซื้อพลุดอกไม้ไฟ (พร้อมจุด) งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ซื้อมงกุฎและสายสะพาย งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ซื้อวัสดุจัดเตรียมสถานที่ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ซื้อวัสดุจัดทำนิทรรศการ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ซื้อวัสดุอื่นๆ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 28 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ตามโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2021
จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2021
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์จัดทำสื่อนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับปรุงลานBBL ตามโครงการ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน(BBL/ปรับปรุงสนามรอบๆบริเวณโรงเรียน)ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน (BBl) ของโรงเรียอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2021
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2021
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 55 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 55 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 55 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำและอาคารเรียน ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2021
จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่