แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อประจำห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อผลิตสื่อประจำห้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๗๒๘ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
ซื้อจัดชื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๔ รายการตามรายล่ะเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงไม้พระฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ (ร.๑๐) และพระบรมฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อประดับตกแต่งสถานที่ในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
ซื้อผ้าระบายสีขาว สีแดง และสีเหลือง เพื่อตกแต่งอาคารและสถานที่เตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๕๗๒๘ นพ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระบะ D-MAX ทะเบียน กข ๖๑๐๔ นครพนม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ทำเส้นสัญลักษณ์จราจรบริเวณสถานที่ในการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อชุดแปรงสีฟันและยาสีฟันสำหรับเด็กนักเรียนตามโครงการฟันสวย-ยิ้มใส โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันรำลึกพระธาตุพนมล้ม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างเหมาเครื่องเสียง (ชุดกลาง) งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างเหมาจัดทำเครื่องบวงสรวง โครงการจัดงานรำลึกถึงวันพระธาตุล้ม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันรำลึกถึงวันพระธาตุล้ม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ซื้อดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ซื้อผ้าไตร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่