แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อโครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ STEAM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อโครงการพัฒนาศูนย์สื่อปฐมวัย (พัฒนาการ เด็ก ๔ ด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แหล่งเรียนรู้เสริมปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อโครงการพัฒนาศูนย์สื่อปฐมวัย (พัฒนาการ เด็ก ๔ ด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แหล่งเรียนรู้เสริมปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อโครงการพัฒนาศูนย์สื่อปฐมวัย (พัฒนาการ เด็ก ๔ ด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ , ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะ,เก้าอี้ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2021
จ้างโครงการจัดทำชุมสายโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
จ้างจัางเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน กันยายน 2564 จำนวน 22 วัันๆละ 20 บาท จำนวน 162 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.1 จำนวน 47 คน ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.2 ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.1 จำนวน 47 คน ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.2 ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2021
ซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่