แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือน เมษายน 2565 จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือน เมษายน 2565 จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 44 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2022
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet printer สำหรับกระดาษ ขนาด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2022
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2022
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์แจ้งชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย,ค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)) จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำฐานการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-ยุวกาชาด)ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือยุวกาชาด ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำฐานการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-ยุวกาชาด)ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือยุวกาชาด ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ,ภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๕ และอัตราการจัดเก็บภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะ D - MAX ทะเบียน บง ๘๘๕๗ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2022
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแขวนหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่