แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ตำบล จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลธาตุพนม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๔๙ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2023
จ้างจัดทำข้าวกล่อง ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้อจัดซื้อป้ายชื่อและสายคล้องคอ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างจัดทำข้าวกล่อง ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ๔๒๒๐ นพ. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.1 ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 44 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.2 ประจำเดือน มีนาคม 2566 จำนวน 26 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันปรุงสำเร็จของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฐานการเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2023
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2023
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท สี จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๒/๒๕๖๖ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๔๙ นพ. จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่