แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2022
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้นำชุมชน,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาสทางด้านสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้นำชุมชน,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาสทางด้านสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2022
ซื้อใบมีดบุ้งกี๋หน้า รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูและกระจกหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน (สีเขียว) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๕-๕๖-๐๐๑๐ และ เครื่องพ่นหมอกควัน (สีแดง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๕-๖๓-๐๐๔๑ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2022
ซื้อใบมีดบุ้งกี๋หน้า รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
จ้างเหมาเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2022
ซื้อเครื่องไทยธรรม เพื่อใช้ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2022
ซื้อผ้าไตร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2022
ซื้อเครื่องใช้ในพิธีการทางศาสนา โครงการจัดงานรำลึกถึงวันพระธาตุพนมล้มประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
ซื้อเครื่องดื่ม โครงการจัดงานรำลึกถึงวันพระธาตุล้ม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
จ้างจ้างเหมาจัดทำข้าวกล่องพร้อมขนมและผลไม้ โครงการจัดงานรำลึกถึงวันพระธาตุล้ม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2022
จ้างจ้างเหมาจัดทำข้าวกล่องพร้อมขนมและผลไม้ โครงการจัดงานรำลึกถึงวันพระธาตุล้ม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการจัดงานรำลึกถึงวันพระธาตุล้ม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่