แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน บจ 4221 นพ 14/07/2023
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม 13/06/2023
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 13,7 จำนวน 3 ช่วง เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 13/06/2023
จัดชื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุพนมไตรมาส 3/2566 25/05/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๒/๒๕๖๖ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) 13/02/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๑/๒๕๖๖ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) 21/11/2022
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุริโย หมู่ที่ 4 ความกว้าง 8 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,605 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 27/09/2022
โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. หมู่ 1 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 13/09/2022
โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 05/09/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๔/๒๕๖๕ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕) 20/07/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๓/๒๕๖๕ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕) 19/05/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๒/๒๕๖๕ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕) 17/01/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส 1/2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) 18/11/2021
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 16/09/2021
โครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโคตบูรนคร ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลธาตุพนม โดยมีพื้นที่ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ไม่น้อยกว่า ๖,๓๕๐ ตารางเมตร 06/09/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๔/๒๕๖๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔)) 25/08/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๓/๒๕๖๔ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) 14/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ๑,๒ สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม 14/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๔/๒๕๖๔ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 27/01/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน บจ ๔๒๒๑ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 13,7 จำนวน 3 ช่วง เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2023
ซื้อจัดชื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุพนม ไตรมาส 3/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างจ้างเหมาปรับดันบ่อขยะ ตามโครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๒/๒๕๖๖ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุริโย หมู่ที่ 4 ความกว้าง 8 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,605 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดอนกลางทัศนา หมู่ที่ 5,7 ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2022
เช่ารถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2022
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๑/๒๕๖๖ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2022
จ้างปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย(งานซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณบ่อกำจัดขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2022
จ้างจัดทำเรือไฟ โครงการจัดทำเรือไฟเข้าประกวดที่จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
จ้างเหมาจัดทำซุ้มวิถีคนทำเรือไฟ โครงการจัดทำเรือไฟเข้าประกวดที่จังหวัดนครพนมประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยขลิบทอง หมู่ ๑ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. หมู่ 1 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2022
จ้างโครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสวนแก้ว หมู่ 1 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๔/๒๕๖๕ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุริโย หมู่ที่ 4 ความกว้าง 8 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,605 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดอนกลางทัศนา หมู่ที่ 5,7 ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2022
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 13,7 จำนวน 3 ช่วง เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดอนกลางทัศนา หมู่ที่ 5,7 ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุริโย หมู่ที่ 4 ความกว้าง 8 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,605 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 127 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารรกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.2 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 25 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2023
จ้างเหมาเครื่องเสียง งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างเหมาตกแต่งรถพร้อมต้นเทียนพรรษา ของเทศบาลตำบลธาตุพนม งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน บจ ๔๒๒๑ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๔๙ นพ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการเยี่ยมบ้าน (Home Visit) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นางสาวอุดม พรหมอารักษ์ บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ ๕ ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 13,7 จำนวน 3 ช่วง เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 จำนวน 127 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 25 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
ซื้อค่าจัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดทำข้าวกล่อง ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2022
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
ซื้อใบมีดบุ้งกี๋หน้า รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างจ้างเหมาจัดทำข้าวกล่องพร้อมขนมและผลไม้ โครงการจัดงานรำลึกถึงวันพระธาตุล้ม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
จ้างเหมาจัดทำชุดอาหารว่าง จำนวน ๖๐๐ ชุด งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
ซื้อซื้อรถเข็นชนิดนั่งและรถเข็นหัดเดินสำหรับคนพิการ ตามโครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะ D - MAX ทะเบียน บง ๘๘๕๗ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือน เมษายน 2565 จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำฐานการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-ยุวกาชาด)ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือยุวกาชาด ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2022
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูรประจำเดือน มีนาคม 2565จำนวน23วันทำการ จำนวนนักเรียน 163 คน คนละ 21 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2021
เช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซลขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 จำนวน 47 คน ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อผลิตสื่อประจำห้องเรียนและสื่อประจำห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แหล่งเรียนรู้เสริมปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
ซื้อโครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ STEAM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
ซื้อโครงการพัฒนาศูนย์สื่อปฐมวัย (พัฒนาการ เด็ก ๔ ด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่