แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์จัดทำสื่อนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงลานBBL ตามโครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (BBL/ปรับปรุงสนามรอบๆบริเวณโรงเรียน)ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับปรุงลานBBL ตามโครงการ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน(BBL/ปรับปรุงสนามรอบๆบริเวณโรงเรียน)ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน (BBl) ของโรงเรียอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
ซื้อชุดหมี (สีเขียว) จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอ่างล้างหน้าที่แปรงฟัน ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การจัดการเรียนตามแผนการจัดประสบการณ์ ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2021
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๕-๐๐๑๖,๔๒๐-๕๕-๐๐๕๘,๔๒๐-๕๕-๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2021
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2021
จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 176 คนๆ ละ 20 บาทจำนวน 6 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2021
ซื้อซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่