แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 05/09/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๔/๒๕๖๕ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕) 20/07/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๓/๒๕๖๕ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕) 19/05/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๒/๒๕๖๕ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕) 17/01/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส 1/2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) 18/11/2021
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 16/09/2021
โครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโคตบูรนคร ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลธาตุพนม โดยมีพื้นที่ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ไม่น้อยกว่า ๖,๓๕๐ ตารางเมตร 06/09/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๔/๒๕๖๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔)) 25/08/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๓/๒๕๖๔ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) 14/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ๑,๒ สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม 14/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๔/๒๕๖๔ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) 27/01/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยขลิบทอง หมู่ ๑ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. หมู่ 1 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2022
จ้างโครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสวนแก้ว หมู่ 1 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๔/๒๕๖๕ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2022
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๓/๒๕๖๕ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยดวงมาลัย หมู่ที่ ๕ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 08/06/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประเภท แอลกอฮอล์,น้ำยาฆ่าเชื้อฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2022
ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร พร้อมสกรีนซื่อเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
ซื้อธงสัญลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท โคมไฟถนน LED ขนาด ๑๐๐ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๒/๒๕๖๕ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2022
เช่ารถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส 1/2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2021
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2021
จ้างโครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก 20/09/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างรายงานขอจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
จ้างรายงานขอจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนิคมสามัคคี หมู่ที่ 1,11 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 497 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,363 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2024
ซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 2,4000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสพัลติกท์คอนกรีต ถนนข้างสระเจ้าเฮือน หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,113 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ราย นางจันทร์เนาว์ บุรีพิพิธ บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ราย นางสาวละเอียด พิมจักร บ้านเลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ราย นายวีระศักดิ์ ราชมะณี บ้านเลขที่ ๑๔๑/๖๓ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นายบุญโชติ ยอดสุบรรณ์ บ้านเลขที่ ๕๗/๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2024
ซื้อวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเครื่องหมายประจำสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคชิน จำนวน ๙๒๒ โด๊ส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ราย นายวิรัตน์ ศรีหาเทพ บ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ ๗ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ซื้อวัสดุการเกษตร ปูนขาว จำนวน ๑๓๕ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
ซื้อวัสดุการเกษตร ปูนขาว จำนวน ๑๓๕ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ทำเส้นสัญลักษณ์จราจรบริเวณสถานที่ในการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อขออนุมัติชื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ รายล่ะเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อขออนุมัติชื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ รายล่ะเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อผ้าไตร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
จ้างเหมาจัดซื้อผ้าระบายสีฟ้ากับสีขาว ตกแต่งสถานที่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
ซื้อจัดชื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุพนมไตรมาส 4/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
จ้างจัดทำข้าวกล่อง ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2022
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
ซื้อใบมีดบุ้งกี๋หน้า รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างจ้างเหมาจัดทำข้าวกล่องพร้อมขนมและผลไม้ โครงการจัดงานรำลึกถึงวันพระธาตุล้ม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
จ้างเหมาจัดทำชุดอาหารว่าง จำนวน ๖๐๐ ชุด งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
ซื้อซื้อรถเข็นชนิดนั่งและรถเข็นหัดเดินสำหรับคนพิการ ตามโครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะ D - MAX ทะเบียน บง ๘๘๕๗ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือน เมษายน 2565 จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำฐานการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-ยุวกาชาด)ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือยุวกาชาด ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่