แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๓/๒๕๖๕ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยดวงมาลัย หมู่ที่ ๕ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 08/06/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประเภท แอลกอฮอล์,น้ำยาฆ่าเชื้อฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2022
ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร พร้อมสกรีนซื่อเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2022
ซื้อธงสัญลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท โคมไฟถนน LED ขนาด ๑๐๐ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๒/๒๕๖๕ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2022
เช่ารถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส 1/2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2021
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2021
จ้างโครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก 20/09/2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโคตบูรนคร ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลธาตุพนม โดยมีพื้นที่ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ไม่น้อยกว่า ๖,๓๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก 13/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. หมู่ 5 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล.หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๔/๒๕๖๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
ซื้อโคมไฟถนน LED ขนาด ๑๐๐ W. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม1 02/06/2023
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2023
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2023
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2023
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันปรุงสำเร็จของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.2 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 24 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อจัดชื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุพนม ไตรมาส 3/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ซื้อน้ำยาพ่นกำจัดแมลงรบกวน จำนวน ๑๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-63-0078 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๗๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อโครงการพัฒนาศูนย์สื่อปฐมวัย (พัฒนาการ เด็ก ๔ ด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แหล่งเรียนรู้เสริมปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อโครงการพัฒนาศูนย์สื่อปฐมวัย (พัฒนาการ เด็ก ๔ ด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.1 จำนวน 47 คน ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.2 ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน(สำเร็จรูป) ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร จำนวน 164 คนๆละ20บาทจำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หนังสือนิทาน ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2021
จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 165 คน จำนวน 18 วันๆ ละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ๑,๒ สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ตามโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2021
จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2021
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์จัดทำสื่อนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับปรุงลานBBL ตามโครงการ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน(BBL/ปรับปรุงสนามรอบๆบริเวณโรงเรียน)ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน (BBl) ของโรงเรียอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2021
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่