แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หนังสือนิทาน ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หนังสือนิทาน ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน(สำเร็จรูป) ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร จำนวน 164 คนๆละ20บาทจำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
จ้างเหมาจัดประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 47 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 44 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน(สำเร็จรูป) ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร จำนวน 164 คนๆละ20บาทจำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ฃนิด Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2021
ซื้อวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปมะเขือเทศ ตามโครงการยกระดับการแปรรูปมะเขือเทศเกษตรริมโขง ในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2021
จ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรูติดฝาผนังห้องผู้บริหาร ฯ นครพนมเมืองน่าอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2021
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณและป้ายตราสัญลักษณ์ ฯ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2021
จ้างทำพลาสวูดสติ๊กเกอร์ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาลและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2021
จ้างเหมาตกแต่ง/ประดับดอกไม้สดสถานที่วางเทียนพระราชทาน พร้อมโต๊ะหมู่และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2021
ซื้อเครื่องไทยธรรม งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ คสล. ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายพลาสวูดติดสติกเกอร์ ป้ายอะคริลิคติดสติกเกอร์แบบตั้งโต๊ะ ป้ายเทศบาลตำบลธาตุพนมแบบโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่