แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดทำเรือไฟ โครงการจัดทำเรือไฟเข้าประกวดที่จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
จ้างเหมาจัดทำซุ้มวิถีคนทำเรือไฟ โครงการจัดทำเรือไฟเข้าประกวดที่จังหวัดนครพนมประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. หมู่ 1 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยขลิบทอง หมู่ ๑ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2022
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5906 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. หมู่ 1 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2022
จ้างเหมาจัดทำข้าวกล่องพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๔๘๔๕ นพ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
จ้างโครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสวนแก้ว หมู่ 1 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2022
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2022
ซื้อจัดชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษางานธุรการในชั้นเรียนของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่