แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2021
ซื้อเก้าอี้ล้อหมุนปรับเอนเท้าหมุนได้จริง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ไม้อเนกประสงค์ ชนิด ๓ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2021
ซื้อโต๊ะทำงานไม้จริง ระดับ ๘ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2021
จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ แบบปิดทองล่องชาด/แกะลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2021
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2021
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2021
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลัษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมชุดอุปกรณ์โครงเหล็กติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2021
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่