แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท สายไฟ หลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2021
จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 41 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
ซื้อกะลามะพร้าวพร้อมฉนวนจุดไฟ งานประเพณีไหลเรือไฟโบราณ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2021
ซื้อเครื่องไทยธรรม งานประเพณีไหลเรือไฟโบราณ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2021
จ้างจัดทำดอกไม้และขันหมากเบ็ง งานพิธีรำบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2021
ซื้อเครื่องดื่ม งานพิธีรำบูชาพระธาตุพนม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2021
ซื้อเครื่องไทยธรรม งานพิธีรำบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2021
ซื้อวัสดุจัดสถานที่ งานพิธีรำบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2021
ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก 05/10/2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโคตบูรนคร ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลธาตุพนม โดยมีพื้นที่ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ไม่น้อยกว่า ๖,๓๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก 01/10/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 จำนวน 47 คน ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 44 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 จำนวน 47 คน ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างโครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่