แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๔/๒๕๖๕ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2022
จ้างเหมาจัดทำชุดอาหารว่าง จำนวน ๖๐๐ ชุด งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
ซื้อเครื่องดื่ม จำนวน ๗ รายการ งานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน ๑๐ ชุด งานถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
ซื้อดอกไม้สด ประดับตกแต่งสถานที่วางต้นเทียนพระราชทาน งานพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
จ้างเหมาจัดทำชุดอาหารว่าง จำนวน ๖๐๐ ชุด งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๔๙ นพ. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 51 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2022
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๓/๒๕๖๕ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network ขนาด A๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2022
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๐-๕๗๒๘ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2022
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2022
จ้างซ่อมแซมประตู-หน้าต่างภายในสำนักงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันราชินี รายนางสาวละออ มีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยดวงมาลัย หมู่ที่ ๕ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่