แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2021
ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลธาตุพนม และลำดับเลข ๐๐๑-๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ตามโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๓/๒๕๖๔ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ๑,๒ สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2021
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๔/๒๕๖๔ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2021
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 44 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 26 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
ซื้อเครื่องไทยธรรม งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
ซื้อธงทิว งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ธงชาติ ,ธงตราสัญลักษณ์ (ร.๑๐) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
ซื้อวัสดุอื่นๆ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศพด.2 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.1 ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 44 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.2 ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 26 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์จัดทำการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างจ้างเหมาปรับดันบ่อขยะ ตามโครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อมาซ่อมเครื่องลวกและปั่นขนสุกร หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๐๑-๕๔-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม ตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน (ประเมินผลพัฒนาการผู้เรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
ซื้อวุฒิบัตรพร้อมปกวุฒิบัตร ตามโครงการมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ ประเภท สายไฟฟ้า หลอดไฟ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2023
จ้างโครงการจัดทำเว็บไซต์และพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ตำบล จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลธาตุพนม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๔๙ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 55 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 55 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 55 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำและอาคารเรียน ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2021
จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่