แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโคตบูรนคร ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลธาตุพนม โดยมีพื้นที่ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ไม่น้อยกว่า ๖,๓๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก 13/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. หมู่ 5 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล.หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๔/๒๕๖๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
ซื้อโคมไฟถนน LED ขนาด ๑๐๐ W. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
จ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2021
ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลธาตุพนม และลำดับเลข ๐๐๑-๒๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2021
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ตามโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๓/๒๕๖๔ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ๑,๒ สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2021
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๔/๒๕๖๔ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2021
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
จ้างเหมาจัดทำแบบแจ้งการฆ่าสัตว์และใบรับรองจำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
จ้างเหมาซ่อมรถกระบะ D-MAX ทะเบียน บง 8857 นครพนม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการโรงเรียนพอเพียง (ดินปลูกและปุ๋ย) ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
ซื้อรายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูรและศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ๑,๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ซื้อขนม งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
ซื้อวัสดุอื่นๆ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๔๘๔๕ นครพนม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเจริญจิตภาวนาสำหรับผู้สูงอายุ ในวันที่ 7 มกราคม 2567 ณ เทศบาลตำบลธาตุพนม ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๕๙๐๖ นครพนม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๕๙๐๖ นครพนม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2024
จ้างรายงานการจ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มกราคม 2567 ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
จ้างรายงานจ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มกราคม 2567 ตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
จ้างรายงานการจ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มกราคม 2567 ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ พร้อมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของเทศบาล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูรประจำเดือน มีนาคม 2565จำนวน23วันทำการ จำนวนนักเรียน 163 คน คนละ 21 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2021
เช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซลขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 จำนวน 47 คน ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อผลิตสื่อประจำห้องเรียนและสื่อประจำห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แหล่งเรียนรู้เสริมปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
ซื้อโครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ STEAM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
ซื้อโครงการพัฒนาศูนย์สื่อปฐมวัย (พัฒนาการ เด็ก ๔ ด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
ซื้อโครงการพัฒนาศูนย์สื่อปฐมวัย (พัฒนาการ เด็ก ๔ ด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แหล่งเรียนรู้เสริมปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อโครงการพัฒนาศูนย์สื่อปฐมวัย (พัฒนาการ เด็ก ๔ ด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.1 จำนวน 47 คน ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.2 ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน(สำเร็จรูป) ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร จำนวน 164 คนๆละ20บาทจำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หนังสือนิทาน ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2021
จ้างจ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 165 คน จำนวน 18 วันๆ ละ 20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ๑,๒ สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่