แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส 3/2567 29/05/2024
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนิคมสามัคคี หมู่ที่ 1,11 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 497 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,363 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม 18/03/2024
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสพัลติกท์คอนกรีต ถนนข้างสระเจ้าเฮือน หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,113 ตารางเมตร เทศบาลธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 18/03/2024
ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส 2/2567 07/02/2024
เช่ารถประจำตำแหน่ง 29/11/2023
ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส 1/2567 17/11/2023
ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส 1/2567 16/11/2023
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 26/09/2023
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยนิคมสามัคคี หมู่ที่ 1,11 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 26/09/2023
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยนิคมสามัคคี หมู่ที่ 1,11 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 26/09/2023
จ้างปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 14/09/2023
จัดชื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุพนมไตรมาส 4/2566 04/08/2023
ซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน บจ 4221 นพ 14/07/2023
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม 13/06/2023
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 13,7 จำนวน 3 ช่วง เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 13/06/2023
จัดชื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุพนมไตรมาส 3/2566 25/05/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๒/๒๕๖๖ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) 13/02/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๑/๒๕๖๖ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) 21/11/2022
ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุริโย หมู่ที่ 4 ความกว้าง 8 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,605 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 27/09/2022
โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. หมู่ 1 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 13/09/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส 3/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนิคมสามัคคี หมู่ที่ 1,11 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 497 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,363 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสพัลติกท์คอนกรีต ถนนข้างสระเจ้าเฮือน หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,113 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2024
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
ซื้อจัดชื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุพนมไตรมาส 4/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน บจ ๔๒๒๑ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 13,7 จำนวน 3 ช่วง เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2023
ซื้อจัดชื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลธาตุพนม ไตรมาส 3/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างจ้างเหมาปรับดันบ่อขยะ ตามโครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๒/๒๕๖๖ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุริโย หมู่ที่ 4 ความกว้าง 8 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,605 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดอนกลางทัศนา หมู่ที่ 5,7 ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2022
เช่ารถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2022
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส ๑/๒๕๖๖ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2022
จ้างปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย(งานซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณบ่อกำจัดขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2022
จ้างจัดทำเรือไฟ โครงการจัดทำเรือไฟเข้าประกวดที่จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
จ้างเหมาจัดทำซุ้มวิถีคนทำเรือไฟ โครงการจัดทำเรือไฟเข้าประกวดที่จังหวัดนครพนมประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุริโย หมู่ที่ 4 ความกว้าง 8 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,605 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดอนกลางทัศนา หมู่ที่ 5,7 ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2022
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนิคมสามัคคี หมู่ที่ 1,11 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 497 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,363 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสพัลติกท์คอนกรีต ถนนข้างสระเจ้าเฮือน หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,113 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวิโรจน์พัฒนา หมู่ที่ 13,7 จำนวน 3 ช่วง เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดอนกลางทัศนา หมู่ที่ 5,7 ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุริโย หมู่ที่ 4 ความกว้าง 8 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,605 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างอาคารเรียนหลังใหม่ชั้นที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2024
จ้างเหมาติดตั้งกระจกช่องลมอาคารเรียนหลังใหม่ (ชั้นที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2024
ซื้อรายงานขออนุมัติซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2024
ซื้อรายงานขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2024
ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2024
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
จ้างเหมาติดตั้งรั้วแผงกั้นระเบียงอาคารใหม่โรงเรียนอนุบาลศรีโคตรบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม ไตรมาส 3/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2024
จ้างรายงานขอจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
จ้างรายงานขอจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนิคมสามัคคี หมู่ที่ 1,11 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 497 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,363 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2024
ซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 2,4000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสพัลติกท์คอนกรีต ถนนข้างสระเจ้าเฮือน หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,113 ตารางเมตร เทศบาลตำบลธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดทำป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูรพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2024
จ้างรายงานขอจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
จ้างรายงานขอจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 54 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
ซื้อวัสดุการเกษตร ปูนขาว จำนวน ๑๓๕ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
ซื้อวัสดุอื่นๆ ในการดำเนินงานท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลตำบลธาตุพนม ในห้วงงานนมัสการพระธาตุพนม ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๕๙๐๖ นครพนม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2024
จ้างรายงานการจ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มกราคม 2567 ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
จ้างรายงานการจ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มกราคม 2567 ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
เช่าเช่ารถประจำตำแหน่ง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลธาตุพนม 1 ประจำเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 54 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2023
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2023
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โครงการอาหารกลางงวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๔๙ นครพนม จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2023
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร ประจำเดือน พศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2023
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันปรุงสำเร็จของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูรปบะจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 ต.ธาตุพนม อ.ธาตพนม จ.นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.ความยาวไม่น้อยกว่า 199.00 ม. หมู่ที่ 13 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
ซื้อสีและอุปกรณ์ทาเส้นสัญลักษณ์จราจรในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่