กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ภาพบรรยากาศ วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา15:00น. นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม พร้อมทั้ง นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอธาตุพนม รวมทั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุพนม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เหล่านางรำชาวเทศบาลตำบลธาตุพนม ร่วมกันต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมซุ้มวิถีชีวิตคนทำเรือไฟ และภาพบรรยากาศการแสดงรำจากเหล่านางรำ งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

อ่านต่อ »

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลธาตุพนม วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรวิหาร

อ่านต่อ »

วันที่ 29 กันยายน 2565 การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาคม โดยนายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 และร่างแผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2566

อ่านต่อ »

วันที่ 28 กันยายน 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยนายสรรชัย ธ.น. ตื้อประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ »

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม พร้อม รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลธาตุพนม

อ่านต่อ »

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม พร้อม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวยากไร้/เด็กด้อยโอกาส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว ในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม

อ่านต่อ »

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม พร้อมรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

อ่านต่อ »

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม มอบเช็คเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 14 หมู่บ้าน

อ่านต่อ »

วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม มอบหมายให้ ดร.วาฤทธิ์ กุลบุตร ปลัดเทศบาลตำบลธาตุพนม และรองปลัดฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และกองทุนผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุพนม ชั้น 3

อ่านต่อ »