กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม พร้อม รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลธาตุพนม

อ่านต่อ »

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม พร้อม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวยากไร้/เด็กด้อยโอกาส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว ในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม

อ่านต่อ »

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม พร้อมรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

อ่านต่อ »

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม มอบเช็คเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 14 หมู่บ้าน

อ่านต่อ »

วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม มอบหมายให้ ดร.วาฤทธิ์ กุลบุตร ปลัดเทศบาลตำบลธาตุพนม และรองปลัดฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และกองทุนผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุพนม ชั้น 3

อ่านต่อ »

วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการจัดทำซุ้มประจำอำเภอธาตุพนม ที่จะใช้ในงานประเพณีไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 นี้

อ่านต่อ »

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม มอบหมายให้ นายสมชาย นันทิเกียรติกุล รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลธาตุพนม

อ่านต่อ »

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 การประชุมประจำเดือน กันยายน 2565 โดยนายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และ ดร.วาฤทธิ์ กุลบุตร ปลัดเทศบาลตำบลธาตุพนม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาล และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

อ่านต่อ »

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้/เด็กด้อยโอกาส และมอบอุปกรณ์ดำรงชีพให้แก่ผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม

อ่านต่อ »

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ส.ส. จาก จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยท่านสมบัติ รัตโน สักการะพระธาตุพนม เพื่อเป็นศิริมงคล

อ่านต่อ »

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ประเพณี ศาสนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือสินค้า OTOP ของชุมชน จำหน่ายสินค้าจากกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-13 กันยายน 2565 โดยมีนายปิยานนท์ ปัญญา นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ณ ลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

อ่านต่อ »