ข้อมูลผู้บริหาร

นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม 
นายสมชาย นันทิเกียรติกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม
นายสากล ไกษร 
รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม
นางสาวกัลยานิษฐ์ ตั้งไกรสิทธิ์ 
เลขานุการนายเทศมนตรี
นายสมใจ แท่นทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี