กองสวัสดิการสังคม

นายเสกสรร  ฤทธิ์รุ่ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
089-4279459


หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์


หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสุภาวดี สุริย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายอาคม  วงษ์ปัญญา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางสาวปรียาภัสสร์ สันติพจน์
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวนภัค สันติพจน์
พนักงานจ้างเหมา

นางสาววิจิตรา ทศศะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายจีระพันธ์ หลวงพรหม
พนักงานจ้างเหมา

นายสุรเดช โอภาสิริวัฒนกุล
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวกรรณิกา จันแดง
พนักงานจ้างเหมา

mungmee