สมาชิกสภา

นายนิพล ไกษร
 ประธานสภาเทศบาล
นายปิยะวัฒน์ อุดมเลิศปรีชา 
 รองประธานสภาเทศบาล
นายชาญยุทธ คำป้อง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประหยัด ศรีสาร 
 สมาชิกสภาเทศบาล
นายสำเริง ทันพานิชย์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายดิเรก พนมศักดิ์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล
 นายอนุชา หนูห่วง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทนงศักดิ์ จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวพรทิพย์ ลำทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมิตตา จันทนะ 
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเกียรติศักดิ์ อรรคศรีวร
สมาชิกสภาเทศบาล
นางอนงค์ สารสิทธิ์
 สมาชิกสภาเทศบาล