ข้อมูลสภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลธาตุพนมตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอยู่ริมฝั่งชายโขง ในเขตท้องที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ 4.60 ตารางกิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครพนม ประมาณ 52 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสกลนคร ประมาณ 75 กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 707 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านหนองหอยทุ่ง หมู่ที่ 5 และบ้านหนองหอยท่า หมู่ที่ 6 ตำบล ธาตุพนมเหนือติดต่อกับบ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 9 (นอกเขตเทศบาล) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ำโขงและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แม่น้ำนานาชาติ)

ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่ว ๆ ไปในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมจะเป็นที่ราบ ไม่มีภูเขาเป็น ที่นาและที่สวน มีลักษณะทอดยาวรีเลียบไปตามแม่น้ำโขง ยาวประมาณ 4.2 กิโลเมตร ความกว้างเฉลี่ยประมาณ 1.10กิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลธาตุพนม เป็นสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ฤดูหนาวจะหนาวจัดและมีลมกรรโชกแรง แบ่งออกเป็น 3ฤดู ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 28 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 10องศาเซลเซียสเฉลี่ยสูงสุด 39องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยของจังหวัดนครพนมประมาณ 74 %

ลม ความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 14.83 Knots ในเดือนมกราคมส่วนในเดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน เป็นเดือนที่มีความเร็วลมเฉลี่ยต่ำสุด คือ 26.0 Knots

ปริมาณน้ำฝน เทศบาลตำบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม นับเป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีฝนตกชุกมากที่สุด มีฝนเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 528.3 มิลลิลิตร เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 26.5 มิลลิเมตร

การปกครอง เทศบาลตำบลธาตุพนม มีจำนวน 15 หมู่บ้าน 14 ชุมชน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของ2 ตำบล คือ

ตำบลธาตุพนม ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน คือ

1. บ้านธาตุพนม หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุพนม

2. บ้านธาตุพนมเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุพนม

3. บ้านดอนกลางเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุพนม

4. บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลธาตุพนม

5. บ้านดอนกลางทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุพนม (พื้นที่บางส่วน)

6. บ้านสระพังทอง หมู่ที่ 10 ตำบลธาตุพนม

7. บ้านธาตุพนมใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุพนม

8. บ้านธาตุเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุพนม

9. บ้านธาตุพนมกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลธาตุพนม

ตำบลธาตุพนมเหนือ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน คือ

1. บ้านหัวบึงท่าเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุพนมเหนือ

2. บ้านธาตุพนมสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุพนมเหนือ

3. บ้านหัวบึงทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุพนมเหนือ

4. บ้านหัวบึงท่า หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุพนมเหนือ

5. บ้านหนองหอยทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุพนมเหนือ

6. บ้านหนองหอยท่า หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุพนมเหนือ

mungmee