กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวกัลยกร  การุญ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
081-2613156

– ว่าง –
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางอรุโณทัย ฤทธิขันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุนิสา  วิลาศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวชมพูนุท  มะนาตย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวจารุวรรณ  ทินน้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายประทีป  พรหมขุนทอง
ลูกจ้างประจำ

นายอัมรินทร์  พิกุลศรี
ลูกจ้างประจำ

นางชารียา พิกุลศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางประกายวรรณ ประคุนิงค์
พนักงานจ้างเหมา

mungmee