หัวหน้าส่วนราชการ

ดร.วาฤทธิ์ กุลบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุพนม
081-0584260

นางอรุณรัตน์  พ่อธานี
รองปลัดเทศบาลตำบลธาตุพนม
089-9407840

นายธัชเศรษฐ์     ไทรสุวรรณ์
รองปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลธาตุพนม
082-8471183

นายรังสฤษฏ์  สารทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
080-0073080

นางสุทธิสา  พรมวัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-3206944

นายบัณฑิต นาสว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-8421519

นางสาวกัลยกร  การุญ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
081-2613156

นางสาววิลาวัณย์  หาไชยอินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
086-2223442

นายดุสิต โกพลรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
098-613-0930

นายเสกสรร  ฤทธิ์รุ่ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
089-4279459