กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาววนิดา แก้วเนตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
061-0065411

– ว่าง –
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

– ว่าง –
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นางสาววนิดา แก้วเนตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางเกล็ดแก้ว  หงษ์แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางบุษราภรณ์ เกษทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

จ่าเอกกรชาล  แสงสว่าง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายฑิฒิณัฐ  ผัดไชย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวโชติกา ต๊ะปัญญา
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนวลฉวี วัตะโส
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวเดือนวิสา คลี่ขจาย
พนักงานจ้างเหมา

นายวรปรัชญ์ อินธนู
พนักงานจ้างเหมา

นายวัชพงษ์ ครทน
พนักงานจ้างเหมา

mungmee