กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางอรุณรัตน์ พ่อธานี
รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
089-9407840


หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

นางชัญญา  จิตโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางเกล็ดแก้ว  หงษ์แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางบุษราภรณ์ เกษทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

จ่าเอกกรชาล  แสงสว่าง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายฑิฒิณัฐ  ผัดไชย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวโชติกา ต๊ะปัญญา
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนวลฉวี วัตะโส
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวเดือนวิสา คลี่ขจาย
พนักงานจ้างเหมา

นายวรปรัชญ์ อินธนู
พนักงานจ้างเหมา

นายวัชพงษ์ ครทน
พนักงานจ้างเหมา