กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายดุสิต โกพลรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
098-613-0930


หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายดุสิต โกพลรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

– ว่าง –
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางเกล็ดแก้ว  หงษ์แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางบุษราภรณ์ เกษทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

จ่าเอกกรชาล  แสงสว่าง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายฑิฒิณัฐ  ผัดไชย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวโชติกา ต๊ะปัญญา
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนวลฉวี วัตะโส
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวเดือนวิสา คลี่ขจาย
พนักงานจ้างเหมา

นายวรปรัชญ์ อินธนู
พนักงานจ้างเหมา

นายวัชพงษ์ ครทน
พนักงานจ้างเหมา