สำนักปลัด

ดร.วาฤทธิ์ กุลบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุพนม
081-0584260

นางอรุณรัตน์  พ่อธานี
รองปลัดเทศบาลตำบลธาตุพนม
089-9407840

นายธัชเศรษฐ์ ไทรสุวรรณ์
รองปลัดเทศบาลตำบลธาตุพนม
082-8471183

นายรังสฤษฏ์  สารทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
080-0073080

นายชาญชัย  สงวนศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายดุสิต โกพลรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
จ.อ.รักไทย หอยตะคุ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
จ่าเอก เอกวิน  สุวรรณสิงห์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุภจิรา เสยกระโทก
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

นางสาวนุชชัญญา  เฉลิมชาติ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

จ.ส.อ.สมบูรณ์  มิกราช
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

นายธัชชัย แหนทอง
พนักงานดับเพลิง

นางสาวกาญจนา มหาโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

mungmee