กองช่าง

นายบัณฑิต นาสว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-8421519

นายคณาวุฒิ นามม่อง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


หัวหน้าฝ่ายการโยธา


นายช่างโยธา

นายพิทักษ์ชัย  ศรีวรชัย
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นางสาวศิริลักษณ์  บุญจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายฐิติพงษ์  อินทร์เจริญ
ผู้ช่วยช่าง

นางแก้วตา ท่องพิมาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายไฉน จันทนะ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสุชล สิงหา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ณัฐวัฒน์ เมืองโคตร
 ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์