กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. กิจกรรม big cleaning day นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม ได้นำพนักงานเทศบาลร่วมทำกิจกรรม big cleaning day ทำความสะอาด ล้างสถานีขนส่งเทศบาลตำบลธาตุพนม พร้อมได้ทำการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ สะดวก สบาย แก่ผู้ที่มาใช้บริการ

อ่านต่อ »

21 มิ.ย. 2566 นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนมและคณะผู้บริหาร ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโครงการเยียมบ้าน “ผู้สุงอายุและผู้ที่มีสภาวะพึ่งพิง (LTC)” ปนะจำปี 2566 ที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลตำบลธาตุพนม

อ่านต่อ »

เทศบาลตำบลธาตุพนม ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ พร้อมทั้งดำเนินการโครงการโถ่สุขภัณฑ์ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ผู้ประสานงาน โดยนายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม ดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

อ่านต่อ »

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแแสฟัลห์ติกคอนกรีต ถนนดอนกลางทัศนา หมู่ที่ 5,7 ความกว้าง 5 เมตร ยาง 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,000 ตรารางเมตร วงเงินงบประมาณ 3,390,000 บาท

อ่านต่อ »

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแแสฟัลห์ติกคอนกรีต ถนนสุริโย หมู่ที่ 4 ความกว้าง 8 เมตร ยาง 700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,605 ตรารางเมตร วงเงินงบประมาณ 2,360,000 บาท

อ่านต่อ »