วันที่ 29 กันยายน 2565 การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาคม โดยนายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 และร่างแผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2566

mungmee