ประวัติความเป็นมา

การจัดตั้งสุขาภิบาลธาตุพนม
สุขาภิบาลธาตุพนม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2499ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรว่าให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนในตำบล ธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ขึ้นเป็นสุขาภิบาล ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 โดยมีเขตพื้นที่ ดังนี้

ด้านเหนือ
ตั้งแต่หลักเขตที่1ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากจากหลัก กม.ที่ 221 ของ ถนนชยางกูร ไปทางทิศตะวันตก 400 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตั้งฉากกับถนนชยางกูร ไปทาง ทิศตะวันออกถึงฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2

ด้านทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2เลียบตามฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงไปทางทิศใต้ถึงจุดที่อยู่ตรงกับปากห้วยคูไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3

ด้านทิศใต้
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงปากห้วยคู และเลียบตามฝั่งเหนือของห้วยคูไปทางทิศตะวันตกถึงฝั่งตะวันออกของห้วยแคนตรงที่บรรจบกับห้วยคู ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4 จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามฝั่งตะวันออกของห้วยแคนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะ 400 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5

ด้านตะวันตก
จากหลักเขตที่ 5เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่1

การจัดตั้งเทศบาลตำบลธาตุพนม
เทศบาลตำบลธาตุพนม ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลธาตุพนมเป็นเทศบาลตำบล ธาตุพนม ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปสุขาภิบาลมีโครงสร้างไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ประกอบกับปัจจุบันการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลไม่เหมาะที่จะรองรับการกระจายอำนาจที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเดิมเป็นเทศบาลตำบล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา เทศบาลตำบลธาตุพนมเป็นเทศบาลขนาดกลางตามโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี และมีเขตพื้นที่เท่าเดิมเมื่อครั้งที่ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลธาตุพนม

mungmee