กองคลัง

– ว่าง –
ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวราวุธ รามางกูร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายสงกรานต์ สุทธิวงษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับชำนาญงาน

นางสาวสุดาวรรณ  แสนปาก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางเพชรรัตน์  พนมพิทักษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นายยันยงค์  ศรีทิน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางรัญชนา หลวงพรหม
นักวิชาการคลัง

เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล

นางสาววิจิตรา ถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายสมเกียรติ ไชยมนตรี
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี

นางสาวปิยะรัตน์ ดวงมาลัย
ผู้ช่วยพนักงานการคลัง


พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวชนิดาภา แหนทอง
ผู้ช่วยพนักงานการคลัง

mungmee