วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งบริการเป็นเลิศ  ก่อกำเนิดแผนชุมชน  บรรลุผลยุทธศาสตร์จังหวัด

 

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาสู่การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพการบริการชุมชน

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและกายภาพเมืองและชุมชน

4. พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

5. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อชนะความยากจนและหนี้สิน

6. พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

mungmee