กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาววิลาวัณย์  หาไชยอินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
086-2223442

นางสนธยา ตะวังทัน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวทิวาทิพย์  โนเปลือย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสนม นาสว่าง
นักวิชาการวัฒนธรรม

นายธวัชชัย  ไกรสร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจุฑารัตน์ หาวิลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร

นายนมัสกร เมืองโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ

 นางภาวิณี หล้าก่ำ
ครูชำนาญการ

นางปนัดดา พลรัตน์
ครูชำนาญการ

นางอาภากร อรรคศรีวร
ครูชำนาญการ

นางภัทรภร แวงมั่ง
ครูชำนาญการ

นางชลดา แสงทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวพรวรินทร์ ฤทธิขันธ์
ครู

นางสาวพรวิภา ฟ้าคะนอง
ครู

นายเจษฎา หาญประเสริฐ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรุ้งหนึ่งฤทัย วงค์ธนบูรณ์
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาววณิชชา ทรัพย์แตง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวธนัญญา นิตชิน
พนักงานจ้างทั่วไป

นายณงศักดิ์ ตั้งตระกูล
นักการภารโรง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1

นางยุพิน ทักษิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกัญญา เมืองโคตร
พนักงานจ้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2

นางสุชาดา ระบาเลิศ
ครูชำนาญการ

นางสาวเพ็ญนภา จันทะนะ
ครู

นางจันทรวดี ศรีลาศักดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก