โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส/ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00น.
นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม นายประหยัด รูปคม รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม พร้อมที่ปรึกษานายก และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส/ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2566

mungmee