โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลธาตุพนม ประจำปี 2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม มอบหมายให้ นายสมชาย นันทิเกียรติกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม เป็นประธานเปิดงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลธาตุพนม ประจำปี 2566 พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุข ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ณ ศาลาวัดราชกิจศิลาเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม