Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส/ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวล…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. กิจกรรม big cleaning day นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม ได้นำพนักงานเทศบาลร่วมทำกิจกรรม big cleaning day ทำความสะอาด ล้างสถานีขนส่งเทศบาลตำบลธาตุพนม พร้อมได้ทำการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ สะดวก สบาย แก่ผู้ที่มาใช้บริการ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 การประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุพนม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัังที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมมชั้น 3

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

21 มิ.ย. 2566 นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนมและคณะผู้บริหาร ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการโครงการเยียมบ้าน “ผู้สุงอายุและผู้ที่มีสภาวะพึ่งพิง (LTC)” ปนะจำปี 2566 ที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลตำบลธาตุพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลธาตุพนม ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ พร้อมทั้งดำเนินการโครงการโถ่สุขภัณฑ์ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ผู้ประสานงาน โดยนายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม ดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

13 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลธาตุพนม ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และงานวันผู้สุงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล ในปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 24 มีนาคม 2565

ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาล…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

#ประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ตำบล 🎺ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ วัดราชกิจศิลาเหล็ก หมู่ที่ 1

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลธาตุพนม ประจำปี 2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2…

Continue Reading...