แบบสอบถามประชาชนผู้มารับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ขณะนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนมได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามประชาชนผู้มารับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 1 กรกฎาคม 2567 จึงขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์คือ 0-4251-2279 จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ อปท.ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วย ทั้งนี้สามารถเข้าไปตรวจสอบเบอร์โทรของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ได้ที่ https://www.nacc.go.th/nakhonphanom?

mungmee