📣 ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ #รายใหม่ เทศบาลตำบลธาตุพนม จะดำเนินการลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในการยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 7-12 กันยายน 2566 ณ สถานที่ตามที่กำหนด 👵🧓❤️